• โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา
เน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 


พันธกิจ/เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

2.เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษา

3.เพิ่มอัตราเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและลดอัตราการออกกลางคัน

4.สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

6.มุ่งเน้นพัฒนาความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน