• โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
  47 หมู่ 13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๗๘ ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลวังดาล ๔ (ฮู้อนุกูลศึกษา) เดิมตั้งอยู่สถานีรถไฟบ้านพรมแสง ในที่ดินของร้อยตำรวจตรี อินทร์  ลยานนท์  โดยนายฮู้  เก้าอุดม  นายเพียร  เก้าอุดม ร้อยตำรวจตรี อินทร์  ลยานนท์ ได้ช่วยกันชักชวนประชาชน  เสียสละเงินเพื่อจัดสร้างขึ้น เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มอบให้ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๘๔  สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

          เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน ๖๐ คน เป็นนักเรียนชาย ๒๖ คน นักเรียนหญิง ๒๔ คน มีครูทำการสอนจำนวน ๑ คน คือ นายสุดจิต  สอนจิต เป็นครูใหญ่ วันทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนมีขุนอนุภาส  ศิษยานุสาร ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุทัศน์  บุญจรัส  ศึกษาธิการอำเภอกบินทร์บุรี  ขุนอดุล  ดาลกิจ  กำนันตำบล วังดาล  พร้อมกับประชาชนมาร่วมพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๗๘ ได้ใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ของเด็กต่อมา

          เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางราชการได้อนุมัติเงินให้มาเป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท มาจัดสร้างอาคารหลังใหม่ ในที่ดินของโรงเรียนเองการก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย ยังขาดเพดาน ฝากั้นห้องเรียน ประตู หน้าต่าง ทางโรงเรียนได้จัดสร้างขึ้นภายหลังเป็นไม้มะค่า ประตูราคาช่องละ ๑๘๐ บาท หน้าต่างช่อง ๑๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๗๐ บาท เพดานด้านหน้าข้างนอก ฝากั้นห้อง ติดบานพับ ติดกลอน นายยศ  แพนลา  ครูใหญ่  พร้อมด้วยนายเปรื่อง  อินทรพิทักษ์  ครูประจำชั้น  นายเตียม  สอนโส  นักการภารโรง ได้ช่วยกันจัดสร้างในระหว่างปิดภาคเรียนเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ มีนักเรียนชาย ๖๖ คน นักเรียนหญิง ๖๖ คน รวม ๑๓๒ คน มีครูจำนวน ๓ คน  คือ ๑. นายยศ  แพนลา ครูใหญ่  ๒. นายเปรื่อง  อินทรพิทักษ์  ๓. นายอนันต์  งามประหยัด  เป็นครูประจำชั้น  นายเตียม  สอนโส  นักการภารโรง  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  
โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

          โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ เป็นโรงเรียนประเภท นายอำเภอจัดตั้งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นค่าใช้สอย และเงินเดือนครู สังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙ ได้โอนมาเป็นโรงเรียนสังกัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีนายสุริยะ  สูงเนิน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาในวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  นายเรืองฤทธิ์  พันธ์วิไล  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ  และวันที่วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวรัชภร  อภิวรานัน  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ และเมื่อวันที่ ๓๐  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายมานพ  นวลสนิท  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ  จนถึงปัจจุบัน